آگهی دعوت جهت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه (سال ۱۳۹۶)