" />آگهی دعوت جهت حضور در مجمع عمومی فوق العاده 1396/08/16 - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته