ابلاغ بخشنامه بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در سال رونق تولید

دسته: آخرین مطالب
بدون دیدگاه
شنبه - ۴ خرداد ۱۳۹۸

بخشنامه
جناب آقای زدا سرپرست محترم سازمان تامین اجماعی موضوع: بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید

 با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۸ بعنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری “مد اضله العالی و به منظور بهبود فضای کسب و کار و تقویت توانمندی های داخلی برای مقابله با تحریمهای ظالمانه و همچنین گسترش خدمات تامین اجتماعی و حل مشکلات واحدهای اقتصادی در این بخش، نکات زیر برای اجرا ابلاغ می شود:
۱. در اجرای مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی و به منظور تسهیل در رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و مدارک کارفرمایان در خصوص بیمه پردازی، لازم است در سال جاری با تاکید بیشتری مصوبه شماره ۵۰۴۳۲ مورخ ۹۶٫۴٫۳۱ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به اجرا در آید. همچنین لازم است نسبت به ایجاد وحدت رویه مناسب و شفافیت در اقلام مشمول کسر حق بیمه به لحاظ استخراج و بررسی اسنادی و در کاهش زمان رسیدگی اقدام و برای صدور
مفاصا حساب های قراردادهای پیمانکاری اعم از کارگاه ثابت و غیر ثابت تسهیلات بیشتری فراهم شود

۲. با توجه به تفاهمات با وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و
فناوری رئیس جمهور در خصوص حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده فیمابین دانشگاه ها، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت های مستقر در آنها که دارای مجوز از وزارتین مذکور می باشند و همچنین قراردادهای منعقده مؤسسات و شرکت های دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور”، لازم است در صورت ارائه قراردادهای یاد شده از سوی پیمانکاران مربوطه، بدون اعمال ضریب حق بیمه قرارداد، در حداقل زمان نسبت به ارانه مفاصا حساب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اقدام شود

۳. لازم است در جهت بهبود فرآیند رسیدگی به قراردادهای منعقده شرکت پخش فراورده های نفتی با پیمانکاران طرف قرار داد و همچنین اعمال تعدیل ضریب حق بیمه، اقدام لازم بعمل آید.

۴. آن سازمان مجاز به منوط کردن دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی به پرداخت بدهی معوقه و یا تعیین تکلیف آن توسط کارفرما نیست و باید نسبت به دریافت لیست و حق بیمه چاری کارکنان شاغل کارگاهها اقدام و در خصوص مطالبات معوق از کار فر سابان طبق سایر مقررات رفتار کند.

۵. در مواردیکه به تشخیص آن سازمان و با مراجع قانونی، کارگاه دچار بحران مالی باشد، در صورت درخواست کار فرما در نحوه دریافت حق بیمه مساعدت لازم معمول شود.
۶. در صورت درخواست تقسیط از سوی کارفرمایانی که توان پرداخت بدهی های معوقه را بصورت یکجا نداشته باشند باید با بررسی فوری شرایط و وضعیت مالی کارگاه، نسبت به تقسیط تا ۴۵ ماهه و در صورت بحرانی بودن وضع کارگاه، تا ۶۰ ماهه اقدام شود. همچنین در صورت درخواست کارفرما در تقسیط بدهی بصورت پلکانی مساعدت شود.
۷. در صورتیکه کارفرمایان برای تقسیط بدهی های کارگاه برای ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی و ملکی دارای مشکلاتی باشند، لازم است در صورت درخواست کارفرما نسبت به اخذ سایر وثایق اقدام لازم بعمل آید.
۸. در صورتیکه برخی از کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و خدماتی بدلیل تحریم های ظالمانه و نوسانات ارزی و حوادث غیر مترقبه، دچار بحران شده و در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه جاری کارکنان با مشکل مواجه کردند، سازمان باید در خصوص کارگاه هایی که دچار مصادیق وقوع دلایل ابرازی مربوط به بحران کارگاه
گردند نسبت به بخشودگی جرائم در این حالت در دوره زمانی وقوع دلایل ابرازی اقدام نماید. ۹
. لازم است ضمن همکاری با واحدهای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ گردد تا کارفرمایان علاوه بر حفظ نیروی کار موجود کارگاه بتوانند از مزایای طرح های مشوق بیمه ای سهم کارفرما در جذب نیروی کار جدید برخوردار شده و نسبت به جذب نیروی کار جدید اقدام نمایند. بدیهی است در صورت تصویب آیین نامه اجرایی ماده
۷۱ قانون برنامه ششم توسعه، مراتب جهت اجرا به آن سازمان ابلاغ خواهد شد.
۱۰.در مواردیکه کارفرمایان مربوطه با توجه به محاسبه ۴ درصد حق بیمه و مستمری کارهای سخت و زیان آور به استناد تصمیمات کمیته های بدوی و تجدید نظر مشاغل سخت و زیان اور اعتراض خود را مبنی بر استاندارد سازی و ایمن سازی کارگاه و همچنین عدم ابلاغ تصمیمات یاد شده از سوی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند، لازم است قبل از محاسبه ۴ در صد مذکور، سخت و زیان آور بودن شغل و محاسبه مبالغ جرائم متعلقه، بدوا از کارفرما پیگیری شده و پس از اعلام نهایی ابلاغ انجام گرفته، محاسبات مربوطه صورت پذیرد.
۱۱. در جهت حل و فصل بخشی از مشکلات، لازم است آن سازمان و واحدهای تابعه نسبت به تشکیل جلسات مشترک با تشکل های کارفرمایی و کارگری اقدام نماید
۱۳. در خصوص پیمانکاران طرح های عمرانی لازم است منحصرا پس از اعلام آخرین صورت وضعیت قطعی پیمانکار از سوی واگذارندگان کار، نسبت به محاسبه حق بیمه قرارداد پیمان طبق ماده ۲۱ قانون تامین اجتماعی اقدام و از محاسبه جرائم تاخیر پرداخت حق بیمه قرارداد خودداری شود.

 

۱۳. با توجه به اینکه در پاره ای موارد درمانگاهها ، تجهیزات پزشکی و بعضا بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی دچار خسارتهای فیزیکی ناشی از سیل گردیده اند، لازم است همکاران خدوم حداکثر تلاش خود را معمول داشته که با ترمیم بموقع و جایگزی ساختمان ها، تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی، هیچگونه خللی در ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان صورت نگرفته و علاوه بر پذیرش حداکثری مراجعات، رضایتمندی لازم را جلب نمایند.

۱۴. با توجه به اینکه برخی از کارفرمایان بدلیل عدم وجود نقدینگی لازم، نسبت به ارسال لیست حقوق و مزد ماهیانه
کارگران شاغل با بخشی از حق بیمه اقدام می نمایند، لازم است در جهت رفاه حال بیمه شدگان اینگونه کارگاهها و
بهره مندی آنان از مزایای درمانی، دفترچه درمانی آنها به موقع تمدید گردد. ۱۵. در خصوی آندسته از بیمه شدگان شاغل در کارگاه های فعال که محل اشتغال آنها بدلیل سیل دچار حادثه و یا
بحران گردیده است ، باید تسهیل لازم در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری با اولویت بعمل آید.

۱۶. در خصوص آندسته از کارگرانی که کارگاه های محل انتقال آنها دچار بحران ناشی از سیل شده اند، باید برقراری مقرری بیمه بیکاری با تسهیل و در حداقل زمان و بدون انجام تشریفات صورت پذیرد !

۱۷.با عنایت به پیش بینی و تامین اعتبار مربوط به حق بیمه سهم دولت هدفمندسازی یارانه ها در سال جاری، لازم است آندسته از رانندگانی که تا پایان سال ۹۷ با پرداخت بخشی از حق بیمه سهم خود از سهم منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه ها برخوردار بوده اند، کماکان در سال جاری نیز بتوانند نسبت به بیمه پردازی خود اقدام نمایند و اینگونه رانندگان نباید با هیچگونه مانعی در تداوم پوشش بیمه ای مواجه شوند.
با عنایت به نکات پیش گفته ضروری است موضوع در قالب بخشنامه ها و دستورالعمل های درون سازمانی به استانها و واحد های تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت و گزارش فصلی آن به دفتر وزارتی ارسال شود.


نوشته شده توسط:info@iseei.net - 642 مطلب
بازدید: ۱۸۲
برچسب ها: