اخذ گواهینامه بازرسی پلکان برقی و پیاده رو متحرک برای اولین بار توسط شرکت تکین کو