ادامه بررسی و ارزیابی سامانه آسانه در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران برگزار گردید.

بسمه تعالی

 

ادامه بررسی و ارزیابی سامانه آسانه در جلسه مورخ ۲۷/۱/۹۶ کار گروه سامانه با حضور اعضای آن و جناب آقایان یوسفی و ناهیدی برگزار گردید.

در این جلسه نسخه بروز رسانی شده سامانه آسانه ارائه و بررسی گردید.نسخه جدید که به زودی در دسترس اعضا قرار خواهد گرفت ایرادات مطرح شده در خصوص نسخه قبل را مرتفع نموده است .در ادامه این جلسه نحوه ثبت قرار داد و ارائه مشخصات فنی آسانسور مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و اعضای کارگروه پیشنهاداتی جهت کاربری آسانتر سامانه مطرح نمودند.

در انتهای جلسه مقرر گردید تیم برنامه نویس تغییرات مورد نظر را در سامانه انجام داده و نسخه بروز رسانی شده را جهت ارائه به اعضا به زودی آماده نماید.

شما ممکن است این را هم بپسندید