اسامی کاندیداهای مورد تایید مجمع عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲

به اطلاع اعضای محترم می رساند؛
در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ضمن بررسی مدارک کاندیداهای هیئت مدیره جهت مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ مدارک نفرات ذیل مورد تایید قرار گرفت:

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره:
۱- حسین نصیری
۲- علیرضا یوسفی
۳- تورج شفائی
۴- امیر بیوک خرمی
۵- علیرضا علیمحممدی
۶- رضا زاد مهدی
۷- علیرضا میرنظامی
۸- محمدرضا زهره وندی
۹- ایرج نیازی اربابی
۱۰- علیرضا زرگری
۱۱- رحمت اله قیصری
۱۲- ابوذر مومنی
۱۳محمد آریا ضمیر
۱۴- مهدی مینافر
 

اسامی کاندیداهای بازرس هیات مدیره:
۱-امیر عباس دهقانی
۲- محمد نجفی
۳- نادر الهی

سایر مطالب