استاندارد ۲۰-۶۳۰۳

استاندارد ۲۰-۶۳۰۳ در سایت سندیکای آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته منتشر شد.
مرجع اصلی این استاندارد En81-20 است ، که ورژن ۲۰۲۰ آن در اروپا جاری است.
این استاندارد به همراه استاندارد En81-50 مکمل استاندارد یکدیگر می باشند.

۲ نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکا (آقایان قلیچ خانی و خرمی) در تدوین این استاندارد مشارکت داشته اند.

سایر مطالب