" />اطلاعیه تشکیل کنسرسیوم های صادراتی - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته