اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت حق عضویت سال ۹۶ سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران