اعتراض سندیکا درخصوص کاهش سهمیه استاندارد سرار کشور