بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب

دسته: آخرین مطالب
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۴ تیر ۱۳۹۸

موضوع: بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب
(تمدید آئین نامه)

اداره کل استان
شعبه
با توجه به نامگذاری سال ۹۸ بعنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری و در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون، هیأت محترم وزیران طی اصلاحیه شماره ۲۰۱۹۱مت ۵۶۵۴۰ ه مورخ ۹۸/ ۲ / ۲۶ ، ماده (۴) آئین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب نامه شماره ۳۲۹۹۲/ت ۵۳۱۹۱ ه مورخ ۹۵/۳/۲۲ و اصلاحات بعدی آن را به شرح نیل مصوب نموده است:
کارفرمایان کارگاههای مشمول با تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروههای استانی آن، در صورتی که “جرایم” متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲ /۲۹ باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه در مورد پرداخت و با تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آئین نامه برخوردار خواهند شد. درخصوص آن دسته از کارگاههای مشمول که بعد از تاریخ ۹۶/ ۱۲/ ۲۹ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده اند، مهلت ارائه مدارک به سازمان یاد شده تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود. لذا در اجرای اصلاحیه آئین نامه فوق الذکر و پیرو بخشنامه های شماره ۱۰۰۰/۹۵/۲۹۷۳ مورخ ۹۵/۳/۲۷ ، ۱۰۰۰/۹۵/۲۴۲۰ مورخ ۹۵/۴/۸ ، ۱۰۰۰/۹۵/۴۴۸۳ مورخ ۹۵/۵/۶ ،۱۰۰۰/۹۵/۱۰۹۶۳ مورخ ۹۵/۱۰/۱۹، ۱۰۰۰/۹۵/۱۲۱۴۰ مورخ ۹۵/۱۱/۱۸ و ۱۰۰۰/۹۷/۱۱۱۴ مورخ ۹۷/۰۲/۱۰ ادارات کل استان و شعب تابعه مکلف به رعایت موارد ذیل می باشند؛
۱- کلیه “جرائم” لغایت ۹۶/۱۲/۲۹ مشمول این بخشودگی خواهد بود.
۲- اخذ تأییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن علاوه بر دیگر دلایل ابرازی جهت برخورداری از بخشودگی مقرر در این مصوبه الزامی است.
٣- زمان اجرای این مصوبه از ۹۸/۲/۱۲ به مدت ۳ ماه خواهد بود.
۴- آن دسته از کارگاههای مشمول که بعد از تاریخ ۹۶/۱۲/۲۹ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط شده اند، مهلت ارائه مدارک به این سازمان تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.
۵- به منظور حداکثر مساعدت با کارفرمایان بدهکار که در دوره اجرای بخشنامه های قبلی علیرغم ارائه درخواست از پرداخت تمام یا بخشی از بدهی خود خودداری نموده اند در صورت ارائه درخواست مجدد وبا تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن ، با رعایت ضوابط مربوطه و با اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی معتبر در اجرای ماده ۹۹ آئین نامه اجرایی ماده۵۰ قانون ، مشمول استفاده از تسهیلات این بخشودگی خواهند بود.
۶- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین و دفتر راهبری سیستمها همزمان با صدور بخشنامه می بایستی نسبت به اصلاح و ارسال نرم افزار مربوطه به واحدهای اجرایی اقدام نماینده سایر شرایط مربوط به اجرای این آئین نامه مطابق بخشنامه ها و دستورالعملهای ذکر شده خواهد بود۔
مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونت بیمه ای، اداره کل وصول حق بیمه، مدیران کل ، معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد اجراییات ، درآمد، حقونی، مالی و حراست ادارات کل استان های رؤسا و معاونین بیمه ای و مسئولین ذیربط شعب می باشند


نوشته شده توسط:info@iseei.net - 651 مطلب
بازدید: ۴۸
برچسب ها: