بررسی مرحله دوم ساماندهی نصابان و سرویسکاران در هجدهمین جلسه هیئت مدیره سندیکا

هجدهمین جلسه هیئت مدیره سندیکا و بازرسین روز یکشنبه ۱۷ آبان ماه در محل سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته برگزار گردید.

در این جلسه مرحله دوم طرح ساماندهی نصابان و سرویسکاران آسانسور مورد بررسی قرار گرفت و تصویب گردید که برای هر یک از نصابان پرونده ای تشکیل گردد و با انجام مصاحبه ، این افراد تعیین سطح شوند.

همچنین در این جلسه تمدید پروانه های طراحی و مونتاژ و تقاضای عضویت چند شرکت مورد رسیدگی و تصویب هیئت مدیره سندیکا قرار گرفت.

شما ممکن است این را هم بپسندید