برگزاری امتحانات سومین دوره آموزش نصابان و تکنسین های آسانسور در دانشگاه کوشا، مورخ ۲۴/۰۲/۹۶