برگزاری دوره های آموزشی در خصوص توانمندسازی تشکل اقتصادی ۸ و ۱۱ شهریور