برگزاری مجمع موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۵