بیستمین جلسه هیات مدیره و بازرسین سندیکای آسانسور و پله برقی ایران برگزار گردیدد.

در این جلسه در رابطه با تغییر کاربری ساختمان سندیکا به اداری تصویب گردید که مراحل اجرایی آن انجام پذیرد، همچنین مصوب گردید در خصوص چاپ نشریه سندیکا توسط کمیته فرهنگی اقدامات لازم انجام پذیرد.

در ادامه نیز تمدید پروانه طراحی و مونتاژ تعدادی از اعضای سندیکا مورد تصویب قرار گرفت.

شما ممکن است این را هم بپسندید