بیست وچهارمین جلسه هیأت مدیره سندیکا

۱ـ بررسی گزارش کارگروه ساماندهی نصابان که مراحل اولیه شناسایی ـ ثبت نام وارزیابی فنی نصابان انجام پذیرفته است وآموزش آنها درحال برنامه ریزی می باشد.

۲ـ گزارش کارگروه تولید وارائه برنامه های آن مورد بررسی قرار گرفت.

۳ـ حضور شورای سیاست گذاری نمایشگاه ۹۵ درجلسه هیأت مدیره جهت بررسی مسائل مهم نمایشگاه .

۴ـ بررسی تمدید پروانه های تعدادی ازاعضاء مورد تصویب قرار گرفت.

 

شما ممکن است این را هم بپسندید