" />تفاهم نامه همکاری فی ما بین سندیکا و مرکز آموزش بازرگانی - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته