تقدیر و تشکر وزیر آموزش و پرورش جناب آقای علی اصغر فانی از ریاست محترم هیئت مدیره سندیکا جناب آقای محمدرضا زهره‌وندی

تقدیر و تشکر وزیر آموزش و پرورش جناب آقای علی اصغر فانی از ریاست محترم هیئت مدیره سندیکا جناب آقای محمدرضا زهره‌وندی به حهت همکاری در زمینه تدوین و تنظیم گزارش وضع موجود و اسناد بخشی فصول مرتبط با آموزش در لایحه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

شما ممکن است این را هم بپسندید