تقدیر و قدردانی از دست اندرکاران و مدرسان دومین مرحله آموزش طرح ساماندهی نصابان و سرویس کاران

بسمه تعالی

تقدیر و قدردانی از دست اندرکاران و مدرسان دومین مرحله آموزش طرح ساماندهی نصابان و سرویس کاران

در طی جلسه ای که در روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۹٫۲۸ در محل سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی تشکیل گردید،از دست اندرکاران و مدرسانی که دردومین مرحله آموزش طرح ساماندهی نصابان و سرویس کاران صنعت آسانسور با این سندیکا همکاری صمیمانه و بی دریغی داشتند از جمله آقایان نادری ، خرمی ، براتعلی ، اسکافی ، یاسان ، رضایی ، توفیقی و خانم رضا زاده تقدیر و قدردانی بعمل آمد.

شما ممکن است این را هم بپسندید