" />اصفهان - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

اصفهان

خیابان شریف واقفی-خیابان گلزار به سمت ۸ بهشت غربی-طبقه فوقانی چاپ کنعان

تلفن:۰۳۱۱۲۶۵۰۵۰۵-۰۳۱۱۲۶۸۱۲۵۳

سایت: http://www.esf-iseei.com

رییس هیات مدیره: حسن عبادت