مازندران

ساری، کمربندی غربی، نبش خیبان رودکی(شهبند)، کوچه شهید متقی

تلفن:۰۱۱۳۳۳۶۰۹۸۶

سایت: www.iseei-maz.ir

رییس هیات مدیره: مهدی مینافر