جلسه سامانه آسانه در روز ۹۶/۰۱/۲۰ در ساعت ۱۵ برگزار گردید.

سمه تعالی
جلسه سامانه آسانه در روز ۹۶/۰۱/۲۰ در ساعت ۱۵ با حضور جناب آقایان یوسفی و ناهیدی و جمعی از مدیران عامل شرکت های عضو درمحل سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران برگزار گردید.
این جلسه به منظور بررسی عملکرد وتست نرم افزار سامانه آسانه برگزار گردید که با پیشنهادات مدیران عامل شرکت هایی همراه شد که با این سامانه کار کرده بودند.در این جلسه جناب آقای یوسفی نقاط مثبت و تاثیرات طرح سامانه آسانه بر صنعت آسانسور را بیان نموده و در انتهای جلسه بعد از جمع بندی نتایج و آزمایشات و قراردادهای ثبت شده در نرم افزار سامانه آسانه مورد بررسی قرار گرفت .

سایر مطالب