جلسه مشترک نمایندگان سازمان صنایع و کارشناسان سازمان مدیریت صنعتی و سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران

جلسه مشترک نمایندگان سازمان صنایع و کارشناسان سازمان مدیریت صنعتی و سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران جهت بررسی و تبادل نظردر خصوص بررسی آیین نامه تدوین شده رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی در تاریخ ۹۶/۰۷/۲۳ در محل سندیکا تشکیل گردید نمایندگان صنایع و سندیکا پس از استماع گزارش و برنامه های تنظیم شده توسط کارشناسان سازمان مدیریت در ارتباط با نحوه رتبه بندی خواهان اطلاعت بیشتر و برگزاری جلسات مشترک دیگری جهت بررسی دقیقتر و اتخاذ هر گونه تصمیم احتمالی شدند.

شما ممکن است این را هم بپسندید