جلسه مشترک هیئت مدیره سندیکا و نمایندگان سازمان صنعت معدن در مورخه ۹۶/۱۰/۰۳ در محل سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران برگزار گردید.

این جلسه که با حضور جناب آقایان مهندس پورسعید و هرمزان نمایندگان سازمان صنعت معدن و تجارت و آقایان زهره وندی رئیس سندیکا و نیازی ادریسی عرب زاده و یوسفی و تورج شفایی دبیران کمیته ها و اقای حمید رضا ناهیدی بازرس سندیکا و با حضور کارشناسان سندیکا جناب آقایان نورانی و قلیچ خانی، پیرامون توافق و تفاهم در خصوص مشارکت و همکاری سندیکای صنایع اسانسور و پله برقی ایران و سازمان صنعت معدن و تجارت در جهت ساماندهی همکاریهای متقابل، نظارت سندیکا و ارزشیابی، و همچنین بهبود وضعیت صنعت آسانسور و پله برقی ایران در محل ساندیکا برگزار گردید.

شما ممکن است این را هم بپسندید