جلسه کمیسیون نهایی استاندارد BS EN 81-28:2018 (استاندارد مقررات ایمنی ساخت و نصب آسانسورها – قسمت ۲۸: اعلام خطر از راه دور در آسانسور های مسافری و باری مسافری) در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۵ با حضور اعضای کمیسیون نهایی تشکیل شد

بسمه تعالی

جلسه کمیسیون نهایی استاندارد BS EN 81-28:2018 (استاندارد مقررات ایمنی ساخت و نصب آسانسورها – آسانسور های حمل نفر و بار – قسمت ۲۸: اعلام خطر از راه دور در آسانسور های مسافری و باری مسافری) در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۷ با حضور اعضای کمیسیون نهایی تشکیل و کلیات پیش نویس استاندارد فوق جهت ارائه به اجلاسیه کمیته ملی به تایید رسید.
شایان ذکر است پیش نویس استاندارد مذکور پس از ۷ جلسه کمیسیون فنی و دو جلسه کمیسیون های اولیه و نهایی که شامل بیش از ۱۸۰ نفر ساعت فعالیت اعضای کمیسیون فنی می باشد، تهیه و ارائه شده است. سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران بدینوسیله از زحمات جناب آقای مهندس بهروز (دبیر تدوین) و اعضای کمیسیون فنی تدوین، تشکر و قدردانی می نماید.
اعضای کمیسیون فنی تدوین استاندارد به ترتیب حروف الفبا:
امیر فرهاد اسماعیلی
امیر بهرامی
شهرام بهروز (دبیر تدوین)
محمد حاج زمان
امیر بهرام دارائی (رئیس تدوین)
مهدی زینلی
فاطمه غلامی
محمد امین موسوی
آرش نصیری

سایر مطالب