صدور پروانه طراحی و مونتاژ به همراه شرایط مدیر فنی و تکنسین فنی