" />هیئت مدیره و بازرسین - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

هیئت مدیره و بازرسین

فرید کورس

رئیس هیئت مدیره

محمود عرب زاده

نائب رئیس هیئت مدیره – دبیر کمیته عضویت و ارزشیابی

عباس ابریشمی

نائب رئیس هیئت مدیره – دبیر کمیته طرح و برنامه

علی مرزبان

عضو هیئت مدیره – خزانه دار

حسن عبادت

عضو هیئت مدیره – منشی

Noimage_pro

فرید حریری

عضو هیئت مدیره – دبیر کمیته فنی

تورج شفائی

عضو هیئت مدیره – دبیر کمیته فرهنگی

Noimage_pro

مجید عبدالهی

عضو هیئت مدیره – دبیر کمیته حل اختلاف

غلامرضا قلیچ خانی

عضو هیئت مدیره

Noimage_pro

نادر الهی

بازرس اصلی

Noimage_pro

امیر عباس دهقانی

بازرس اصلی

Noimage_pro

محمود خبیری

علی البدل هیئت مدیره – دبیر کمیته امور شعب

 

سید سعید هیبتی

علی البدل هیئت مدیره

شهرام مردمی متعلق

علی البدل هیئت مدیره – دبیر کمیته آموزش

Noimage_pro

جمشید علیمحمدی

بازرس علی البدل