هیئت مدیره و بازرسین

فرید کورس

رئیس هیئت مدیره

محمود عرب زاده

نائب رئیس هیئت مدیره – دبیر کمیته عضویت و ارزشیابی

عباس ابریشمی

نائب رئیس هیئت مدیره – دبیر کمیته طرح و برنامه

علی مرزبان

عضو هیئت مدیره – خزانه دار

حسن عبادت

عضو هیئت مدیره – منشی

Noimage_pro

فرید حریری

عضو هیئت مدیره – دبیر کمیته فنی

Noimage_pro

تورج شفائی

عضو هیئت مدیره – دبیر کمیته فرهنگی

Noimage_pro

مجید عبدالهی

عضو هیئت مدیره – دبیر کمیته حل اختلاف

غلامرضا قلیچ خانی

عضو هیئت مدیره

Noimage_pro

زهرا موذن

بازرس اصلی

حمید رضا ناهیدی

بازرس اصلی

Noimage_pro

محمود خبیری

علی البدل هیئت مدیره – دبیر کمیته امور شعب

 

سید سعید هیبتی

علی البدل هیئت مدیره

شهرام مردمی متعلق

علی البدل هیئت مدیره – دبیر کمیته آموزش

Noimage_pro

اکبر درگاهی

بازرس علی البدل