هیئت مدیره

محمدرضا زهره وندی

محمدرضا زهره وندی

رئیس هیئت مدیره

ایرج نیازی

ایرج نیازی

نائب رئیس هیئت مدیره

علیرضا یوسفی

علیرضا یوسفی

نائب رئیس هیئت مدیره

غلامرضا قلیچ خانی

غلامرضا قلیچ خانی

عضو هیئت مدیره

رحیم ادریسی

رحیم ادریسی

عضو هیئت مدیره

ابوذر مومنی

ابوذر مومنی

عضو هیئت مدیره

علیرضا علیمحمدی

علیرضا علیمحمدی

عضو هیئت مدیره

امیر بیوک خرمی

امیر بیوک خرمی

عضو هیئت مدیره

علیرضا میرنظامی

علیرضا میرنظامی

عضو هیئت مدیره

بازرسین

نادر الهی

نادر الهی

بازرس

امیر عباس دهقان

امیر عباس دهقان

بازرس

علی البدل هیئت مدیره

علیرضا زرگری

علیرضا زرگری

علی البدل هیئت مدیره

رضا زادمهدی

رضا زادمهدی

علی البدل هیئت مدیره

حسین نصیری

حسین نصیری

علی البدل هیئت مدیره

علی البدل بازرسین

جمشید علیمحمدی

جمشید علیمحمدی

بازرس علی البدل