طرح و برنامه

دبیر این کمیته در دروه هشتم هیات مدیره سندیکا  علیرضا یوسفی می باشد.