درخواست اعلام نظر درخصوص بخشنامه معاونت محترم اول رئیس جمهور