درخواست بنیاد مستضعفان جهت سرویس و نگهداری ۹ دستگاه آسانسور اتیس