" />درخواست جمع بندی نظرات در خصوص صادرات غیرنفتی - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته