دهمین جلسه تدوین پیش نویس استاندارد EN81-58 با موضوع “آزمون مقاومت در برابر آتش درهای طبقات” مورخ ۹۷/۱۱/۰۹ برگزار گردید.

دهمین جلسه تدوین پیش نویس استاندارد EN81-58 با موضوع “آزمون مقاومت در برابر آتش درهای طبقات با حضور اکثریت اعضای کمیسیون فنی فوق تشکیل و بندهای ۱۷ تا پایان پیوست الف پیش نویس، بررسی و اصلاح گردید.
در این بندها معیاررهای عملکرد درهای طبقات در برابر آتش مشخص شده است و در پیوست الف شرح سایبان و سیستم اندازه گیری مقابل کوره آزمایش و چیدمان کلی و جزئیات سایبان آمده است.

سایر مطالب