دهمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان۲۸ ال ۳۰ شهریور ۹۶