" />دیدار یکسری از اعضا با هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور مورخ 95/07/27 - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته