سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره مورخ ۹۵/۰۲/۱۹

۱- بررسی درخواست کاندیدهای بازرسی طبق اساسنامه سندیکا.

۲- گزارش دبیر محترم کمیته ارزشیابی (آقای مهندس ادریسی) پیگیری جهت حل مشکل مدیران فنی (پیشکسوتان) از وزارت صنعت و معدن برای تمدید پروانه.

۳- بررسی و تمدید پروانه برخی از اعضاء مورد تصویب قرار گرفت.

سایر مطالب