شصت و دومین جلسه هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران برگذار گردید.

بسمه تعالی


شصت و دومین جلسه هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران با حضور اعضای محترم هیئت مدیره سندیکا و بازرسین محترم در محل سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۵ راس ساعت ۱۷:۳۰ برگزار گردید. مطابق با دستورجلسه هزینه های مالی سمینار ایمنی و صورتهای مالی ان به تصویب نهایی هیت مدیره رسید و در ادامه جلسه هیت مدیره به پرونده شرکتهای متقاقضی پروانه و تمدید پروانه که از طرف کمیته ارزشیابی به هیت مدیره ارسال گردیده بود رسیدگی و پرونده تعدادی از شرکت ها ی فوق توسط هیئت مدیره تائید گردید و در آخر هیئت مدیره پس از استماع گزارش مالی هزینه های سمینار ایمنی به همراه مستندات آن هزینه های سمینار را تایید نمودند.

شما ممکن است این را هم بپسندید