شصت و یکمین جلسه هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران

بسمه تعالی


شصت و یکمین جلسه هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در تاریخ ۰۳/۱۱/۹۵ راس ساعت ۱۷ برگزار گردید. مطابق با دستورجلسه هزینه های مالی سمینار ایمنی و صورتهای مالی ان به تصویب نهایی هیت مدیره رسید و سپس هیت مدیره به بررسی مسائل و گزارشات کلی نمایشگاه پرداختند و در این رابطه پیشنهادات جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت در ادامه جلسه هیت مدیره به پرونده شرکتهای متقاضی پروانه و تمدید پروانه که از طرف کمیته ارزشیابی به هیت مدیره ارسال گردیده بود رسیدگی و پرونده تعدادی از شرکت ها ی فوق توسط هیئت مدیره تائید گردید و سپس در آخر با اهدا هدایایی به اسپانسر های سومین سمینار ایمنی از زحمات و تلاش آنها در جهت برپایی سمینار ایمنی توسط هیت مدیره تقدیر و تشکر گردید .

شما ممکن است این را هم بپسندید