صنعت آسانسور می تواند جوابگوی ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال باشد.

صنعت آسانسور می تواند جوابگوی ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال باشد.

ضریب نفوذ آسانسور در ده سال گذشته رشد زیادی داشته است. علاوه بر این رشد آسانسور در سال های اجرای مسکن مهر زیاد بود، یعنی سال های ۹۲ تا ۹۴ حدود ۷۵ هزار دستگاه آسانسور جدید در کشور تولید شد.

سایر مطالب