قابل توجه کلیه اعضای سندیکا، کارفرمایان و مراجعین محترم