" />مجمع عمومی عادی سالیانه شعبه استان مازندران در تاریخ 96/02/13 - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته