مصوبات جلسه بیست وسوم هیأت مدیره وبازرسین سندیکای صنایع آسانسوروپله برقی ایران

دسته: آخرین مطالب
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲ دی ۱۳۹۴

جلسه هیأت مدیره درمورخ ۲۹/۰۹/۹۴ تشکیل گردید.
۱. با بررسی گزارش کار گروه تولید که مقررگردید جهت حل مشکلات تولید با برنامه مدون اقدامات لازم انجام پذیرد.
۲. با بررسی گزارش کمیته فنی واستاندارد که مقرر گردید جهت حل مشکلات استانداردی شرکتهای عضو با تعامل با اداره استاندارد مراتب پیگیری شود.
۳. با بررسی گزارش اموربیمه که فعالیت های انجام شده نسبت به سال قبل به طورمطلوب افزایش یافته است ومشکل فقط دربخش درمان تکمیلی می باشد که مقرر گردید با تدابیر مراتب جهت سال آینده عقد قرارد داد فقط اعضای سندیکا را تحت پوشش قرار دهند که افراد متفرقه نتوانند دراین طرح قرار گیرند.


نوشته شده توسط:کاظمیان - 184 مطلب
بازدید: ۱
برچسب ها: