" />مصوبات هیأت وزیران - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته