مناقصه بازدید فنی و سرویس و نگهداری ۵ دستگاه آسانسور