مناقصه سرویس و نگهداری ۱۰ دستگاه آسانسور اتاق ایران