" />نامه اتاق بازرگانی به معاون حقوقی رئیس جمهور درخصوص بخشنامه بخشودگی جرائم سال 1398 - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

نامه اتاق بازرگانی به معاون حقوقی رئیس جمهور درخصوص بخشنامه بخشودگی جرائم سال ۱۳۹۸

دسته: آخرین مطالب
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۵ تیر ۱۳۹۹

طی مصوبه شماره ۲۰۱۹۱ /ت هــ مورخ۲۴/۲/۹۸هیأت وزیران موضوع اصلاحیه ماده (۴) آئین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثراسـتفاده از توان تولیدی وخدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امرصادرات واصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شد:«کارفرمایان کارگاه های مشمول با تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وکارگروه های اسـتان آن،درصورتیکه«جرائم» متعلقه آنها مربوط به قبل ازتاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ باشد،چنانچه تا حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه در مورد پرداخت یا تقسـیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند از بخشودگی جرائم  متعلقه موضوع این آئین نامه برخوردارخواهندشد.» به اسـتناد مصوبه مذکور،سازمان تأمین اجتماعی اقدام به صدور بخشـنامه ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰ مورخ۲۶/۳/۱۳۹۸ نمود وبـا توجه به تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه،زمان اجرای آن را ازتاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۸ به مدت۳ماه تعیین کرد. (تصویرپیوست) همان گونه که مستحضرمی باشید بخشودگی جرائم کارفرمایان  کارگاه های مشمول، منوط به تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولیدو کارگروه های اسـتان شد. لذا با توجه به اینکه ستاد مذکور زیرنظروزارت صمت فعالیت می نماید، اخذ تأییدیه برای کارفرمایانی که مجوز تأسـیس ازوزارت مذکوررا نداشته اند، دچار مشکل گردید. بنابراین کارفرمایان مذکورعلی رغم اینکه درخواستهای خود را در مهلت مقرر (قبل از۱۳/۶/۹۸ ) ثبت دبیرخانه واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی نموده بودند،گرفتارگشـته ونتوانسـتند از این تسهیلات برخوردارگردنـد. (گرفتاری که خودم سـبب آن نبودنـد.) علیهـذا بعدازتاریخ ۱۳/۶/۹۸و براساس تصـمیمی که در اسـتانداری مراکزاسـتانها باحضورکارگروه سـتاد تسهیل اتخاذگردید، مقررشدکلیه کارفرمایانی که تقاضای خودرا ظرف مهلت مقرر (از۱۳/۳/۹۸لغایت۱۳/۶/۹۸ (به ثبت رسانده بودند، ازتسهیلات مصوبه وبخشنامه مذکور برخوردارشوند. متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی طی بخشنامه ای به شماره ۱۲۶۴۳/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۰/۹۸  وبا استناد ماده (۲۴ (قانون حداکثر اسـتفاده ازتوان تولیدی وخدماتی کشوروحمایت ازکالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۹۸و نظریه امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی ۴۰۳۳/۹۹/ الف ت     ۱۳۹۹/۴/۱۱  دسـتگاههای اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره۱۱۴۴۶۶/۴۰۸۲۷ مورخ۱۰/۹/۹۸ ،اعلام نمود که آندسته از درخواست هایی که قبل از۵/۴/۹۸درسازمان ثبت شده می تواننداز بخشودگی جرائم(موضوع مصوبه یاده شده) برخوردار باشند ودرخواستهای بعدازتاریخ ۵/۴/۱۳۹۸ مشمول استفاده از بخشودگی جرائم نخواهندشد.(تصویرپیوست) اتاق بازرگانی،صـنایع، معادن و کشاورزی تهران طی نامه شـماره۱۹۹۷۷/۹۸ /الـفت مورخ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ضـمن نقد موضوع و به منظورکمک به کارفرمایان خوش حساب که دراین شرایط سخت ادامه حیات می دهندودرراستای حمایت ازشعار«رونق تولید»و «جهش تولید»و اینکه برخی از کارفرمایان بدون اینکه کوتاهی کرده باشـند دچار فرآیند اداری وبلاتکلیفی شده اند، موضوع را به جنـاب آقـای دکترجهـانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور منعکس و ایشان به جناب آقای سالاری مدیرعامل سازمانتأمین اجتماعی پی نوشتفرمودند«جناب آقای سالاری طبق مصوبه عمل شود.»(تصویرپیوست) همچنین جناب آقای سـعیدشیرکوندمعاون محترم هماهنگی ونظارت اقتصادی وزیربنایی معاون اول رئیس جمهور طی نامهای به شماره۲۷۶۹۸ مورخ۲۰/۳/۹۹بـا قیـد«خیلی فوریت»خطـاب به جنـاب آقای دکترسالاری مـدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی، پیگیراقدامات صورت گرفته دررابطه با موضوع  مذکورگردیده اند. با توجه به مراتب فوق و به منظورحمایت از فعالان اقتصادی وکمک به ادامه حیات آنها ، خواهشمند است دستورفرمایید درخصوص کارفرمایانی که  تقاضای خود را تا تاریخ ۱۳/۶/۹۸ ثبت نموده اندوحائزشـرایط سایرمقررات مصوبه و بخشنامه مربوطه می باشند، ترتیب اثرداده شود


نوشته شده توسط:فرشید رحیم نیا - 757 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۷
برچسب ها: