نامه وزارت نیرو درخصوص اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی