نتایج نهایی دوره سوم آموزش نصابان و سرویسکاران (دانشگاه کوشا)

دسته: آخرین مطالب , اطلاعیه ها
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

مکانیکال

ردیفنامنام خانوادگیکد ملی
۱محمدادریسی۰۰۴۳۴۴۷۱۹۸
۲علیرضابیگدلی۰۳۲۳۸۳۷۴۱۷
۳حسنعلیرضوانی نیا۰۳۸۶۴۷۵۲۰۲
۴محسن خزلی۰۰۶۹۸۳۴۹۷۰
۵یاسرخدمتی راد۴۵۹۲۱۱۷۳۱۱
۶مجیدمهاجر۰۰۱۲۳۱۵۹۱۵
۷مهدیهاشمی۰۰۶۳۷۷۱۴۹۷
۸حسین اوحدی۱۶۳۹۹۰۹۶۳۱
۹محمدمحمدی۰۶۱۰۰۵۶۸۰۸
۱۰محمدتوکلی۰۰۶۸۲۷۶۰۴۴
۱۱عبدالهصحت بخش۵۵۶۰۲۳۲۸۶۶
۱۲امیرنیماحسینی۰۰۵۹۷۷۷۸۶۹
۱۳سعیدرضاخانی۰۰۶۸۱۴۰۲۲۳
۱۴عباس شتاق۴۰۳۲۳۱۳۹۳۸
۱۵مسعودپیرمردوند۰۰۱۷۲۱۰۲۸۳
۱۶رسول نجفی۴۱۶۰۱۰۵۶۳۷
۱۷خلیلصبوری۱۳۸۰۰۷۰۸۳۱
۱۸سعیدحبیب زاده۱۷۲۸۷۸۲۸۳۱
۱۹امیدمرادی۰۰۱۳۰۰۹۱۴۱
۲۰حامدکوشکبانی۰۰۷۹۸۴۴۸۱۲
۲۱آرمانآینه۳۳۶۰۰۱۷۰۴۸
۲۲طاهراقطابی گناباد۰۶۸۱۹۷۵۱۱۳
۲۳مجیرحبیب زاده۱۳۷۹۳۴۳۸۹۵
۲۴عبدالهعادلی۴۸۵۹۲۳۴۷۰۷
۲۵نورالدینمیرزایی۵۶۰۹۳۹۸۶۷۳
۲۶حسین هوشنگ شندی۰۰۶۸۰۹۶۶۱۵
۲۷منوچهرمیلانی رودسری۰۰۸۰۴۹۸۵۷۴
۲۸حسنعلیآدینه۰۵۲۰۴۹۸۹۵۱
۲۹اصغرفاتحی۱۷۳۸۱۸۲۰۱۰
۳۰مهدیعباس مهدی۰۰۵۳۳۵۹۴۲۹
۳۱مهدینقیلوی کلهری۰۰۱۲۳۶۸۷۰۹
۳۲فرهنگبادله۶۵۹۹۹۸۴۱۸۵
۳۳مصطفی بزغانی۶۴۴۹۸۳۹۹۹۶
۳۴سجادرضاپور۵۱۷۹۹۳۷۶۳۹
۳۵سعیدمعدنچیان۰۰۶۱۳۵۶۸۶۷
۳۶هادیصانعی۴۹۱۱۵۹۸۳۷۹
۳۷جوادشفیعی۰۰۵۲۰۲۴۱۴۹

درب و ریل

ردیفنام نام خانوادگیکدملی
۱سعید رضاخانی۰۰۶۸۱۴۰۲۲۳
۲عبدالله صحت بخش۵۵۶۰۲۳۲۸۶۶
۳قاسمصبوری۵۰۵۹۳۲۸۵۰۳
۴فرهنگبادله۶۵۹۹۹۸۴۱۸۵
۵امیدنیماحسینی۰۰۵۹۷۷۷۸۶۹
۶محمداعمایی کهنه ۰۸۶۰۲۹۳۷۰۱
۷مجیدحبیب زاده۱۳۷۹۳۴۳۸۹۵
۸آرمانآینه۳۳۶۰۰۱۷۰۴۸
۹اصغر فاتحی۱۷۳۸۱۸۲۰۱۰
۱۰سعید تقوایی ویرثق۰۰۸۴۰۱۵۹۶۹
۱۱هادیصانعی۴۹۱۱۵۹۸۳۷۹
۱۲سیدمهدیتوکلی۰۰۶۸۲۷۶۰۴۴
۱۳جوادشفیعی ۰۵۲۰۲۴۱۴۹۵
۱۴علیمنصوری هاچه سو۲۹۳۰۱۴۹۵۵۸
۱۵حسنعلیرضوانی نیا۰۳۸۶۴۷۵۲۰۲
۱۶داوودمنصوری۲۹۳۸۶۳۵۸۶۲
۱۷سعید هونچیان۰۰۶۱۳۵۶۸۶۷

الکتریکال

شمارهنامنام خانوادگیشماره ملی
۱آرمانعبدل زاده۵۰۴-۰۳۸۳۶۴-۹
۲واحدعبدل زاده۵۰۴-۹۶۶۳۰۸-۳
۳علیسعیدی راد۱۵۸-۳۲۳۷۳۱-۳
۴حسنجهانگیر۰۰۷-۷۹۹۳۹۲-۶
۵علیعبدل زاده۱۶۲-۱۳۳۶۹۷-۲
۶محمدنوری۰۰۱-۶۹۵۹۲۰-۵
۷محمدحسینرضاپور۰۰۷-۹۹۷۰۲۹-۱
۸مهدینقیلوی کلهری۰۰۱-۲۳۶۸۷۰-۹
۹حسنآدینه۰۵۲-۴۹۸۹۵-۱
۱۰سعیدتقوایی۰۰۸-۴۰۱۵۹۶-۹
۱۱یاسرشاکری نیا۲۸۰-۳۳۴۸۶۳-۲
۱۲مجتبیعسکری۰۰۶-۲۷۶۵۱۵-۹
۱۳علینوری۴۲۱-۰۱۵۳۲۳-۰
۱۴محمدگهر شناس مقدم۰۳۲-۴۰۶۹۵۸-۸
۱۵نعمتداداش زاده۶۰۱-۹۹۸۱۱۲-۶
۱۶علیرضابیگدلی۰۳۲-۳۸۳۷۴۱-۷
۱۷نیما برخورداری۰۰۶-۴۷۰۳۶۳-۰
۱۸نبینجفی۴۸۳-۹۷۶۲۸۴-۸
۱۹حمیدفتاحی۰۰۱-۱۷۴۵۰۹-۶
۲۰مهدیشمس۰۰۷-۶۲۹۸۱۳۲
۲۱عبدالهعادلی۴۸۵-۹۲۳۴۷۰-۷
۲۲امیدمرادی شیخلری۰۰۱-۳۰۰۹۱۴-۱
۲۳محمدادریسی
۲۴محبدخداداده۰۴۵-۱۵۴۸۷-۸
۲۵جوادشفیعی۰۵۲-۰۲۴۱۴۹-۵
۲۶محمدابراهیمباغجری۰۷۹-۳۸۵۲۷۹-۱
۲۷داودمنصوری۲۹۳-۸۶۳۵۸۶۲
۲۸حجتدریائی۲۷۵-۵۵۲۸۵۵-۹
۲۹مهدیعبدالهی۰۰۷-۶۶۴۸۱۸-۴
۳۰مجیدمهاجر۰۰۱-۲۳۱۵۹۱-۵
۳۱طاهراقطابی گناباد۰۶۸-۱۹۷۵۱۱۳-۰
۳۲مهدیهاشمی۰۰۶-۳۷۷۱۴۹-۷
۳۳حسین هوشنگ شندی۰۰۶-۸۰۹۶۶۱-۵
۳۴مهدیتقی زاده۴۹۱-۱۶۲۳۰۷-۱
۳۵حسین شمس۰۰۶-۲۰۵۳۴۷-۷
۳۶سهرابشهبازی۵۱۷-۹۷۰۶۶۵-۳
۳۷رحمانصفایی دولت آبادی۱۲۳-۹۵۵۱۰۱-۰
۳۸علیرضامرتضی پور۵۱۶-۹۸۱۰۶۱-۱
۳۹امیدباغجری۰۷۸-۰۱۴۳۶۳-۹
۴۰علیرضاالهامی۰۰۶-۸۰۰۵۵۵-۵
۴۱مهدیعباس هادی۰۰۵-۳۳۵۹۴۲-۹
۴۲محسن خزلی۰۰۶-۹۸۳۴۹۷-۰
۴۳حامدکوشکبانی۰۰۷-۹۸۴۴۸۱-۲
۴۴علیفروزان نیا۰۰۱-۴۳۸۷۹۱-۳
۴۵علی اکبریوسفی۰۰۷-۷۲۵۷۹۵-۲
۴۶اصغرنجفی۲۲۷-۹۷۹۹۰۴-۹
۴۷حسین مرادی۰۴۴-۵۷۶۵۲-۵
۴۸رضامعین آبادی۰۰۷-۱۸۵۸۸۲-۲
۴۹اصغربخر۱۲۲-۹۷۳۸۲۶-۶
۵۰کیوانحیرانی۴۹۵-۰۰۶۰۶۹-۴
۵۱مجتبیباغجری۰۷۸-۰۴۵۳۹۷-۲
۵۲مهدیهوشنگ شندی۰۰۶-۸۳۰۸۶۲-۰
۵۳سید نصرالهنصری۰۰۵-۷۱۱۱۱۷-۰
۵۴مهدیحسنی۰۷۷-۴۳۶۳۳-۴
۵۵میلادمظفری راد۰۰۱-۶۱۱۸۲۲-۷
۵۶رامینرزمی متعلق۵۱۹-۸۹۵۷۱۴-۳
۵۷امین قصابهای گیلیاردی۰۰۶-۹۷۲۱۶۳-۷
۵۸محمدبخر۱۲۲-۹۶۸۷۸۲-۳
۵۹محمدهادیامانپور۰۰۸-۱۱۲۴۸۷-۲
۶۰رضاخوش کردار۰۸۲-۹۸۹۳۶۷-۹
۶۱مجیدمحمدی۳۳۰-۹۵۲۵۶۴-۳
۶۲حسنگلین آسیابی۲۲۷-۹۵۱۹۵۹-۳
۶۳محمدمسدوتی۰۳۲-۲۶۵۲۳۰-۸
۶۴علی اصغریوسفی۰۰۸-۴۵۲۱۳۱-۷
۶۵علیحسنی۰۰۴-۸۴۲۶۲۰-۲
۶۶وحیدقربانی درآباد۰۰۱-۵۹۱۹۳۳-۱
۶۷احمدحیدری۰۰۶-۴۸۲۲۶۲-۱
۶۸ابوالفضل صبری۱۷۲-۸۷۸۶۳۱-۲
۶۹احمدرزمی فرد دمیرچی۱۴۶-۷۴۶۲۳۳-۰
۷۰علی اکبرکاظمی۰۰۱-۷۸۸۷۴۰-۲
۷۱ذکرالهآریان مهر
۷۲سامانهادی پورجمالی۰۰۸-۳۱۰۰۵۲-۰
۷۳امیرعباسی نسب۰۰۱-۵۳۵۵۹۵-۰
۷۴صابرکریمیان۵۰۵-۰۰۲۵۸۴-۲
۷۵رضانوری۴۱۲-۰۰۶۵۸۰-۴
۷۶عادلمنیری۵۱۹-۸۹۵۷۷۶-۳
۷۷مصطفیبزغانی۶۴۴-۹۸۳۹۹۹-۶

سرویس و نگهداری

شمارهنامنام خانوادگیشماره ملی
۱علیسعیدی راد۱۵۸-۳۲۳۷۳۱-۳
۲حسین شمس۰۰۶-۲۰۵۳۴۷-۷
۳حسنگلین آسیابی۲۲۷-۹۵۱۹۵۹-۳
۴اصغربخر۱۲۲-۹۷۳۸۲۶-۶
۵محمدحسینرضاپور۰۰۷-۹۹۷۰۲۹-۱
۶مجتبیعسکری۰۰۶-۲۷۶۵۱۵-۹
۷نعمتداداش زاده۶۰۱-۹۹۸۱۱۲-۶
۸سیدعبدالهاوحدی۱۶۳-۹۵۲۲۳۶-۰
۹حسینکرمی۳۹۲-۰۲۷۶۸۹-۲
۱۰علینوری۴۲۱-۰۱۵۳۲۳-۰
۱۱نبینجفی۴۸۳-۹۷۶۲۸۴-۸
۱۲محمدعلیصادقی۰۰۸-۲۳۴۸۱۸-۹
۱۳محسندیداری عباس آباد۰۰۷-۲۰۹۴۰۲-۸
۱۴حسین سلطانی قره قاسملو۰۰۷-۱۶۳۳۳۹-۱
۱۵مهدیعبدالهی۰۰۷-۶۶۴۸۱۸-۴
۱۶محمدنوری۰۰۱-۶۹۵۹۲۰-۵
۱۷مجیدرمضانعلی۰۰۶-۶۳۵۵۸۲-۶
۱۸ناصرمحمدزاده خوشنام۰۰۸-۴۵۲۴۴۰-۵
۱۹مهدیفارسی۳۸۷-۳۹۶۶۰۹-۳
۲۰محمدگهر شناس مقدم۰۳۲-۴۰۶۹۵۸-۸
۲۱مهدیهوشنگ شندی۰۰۶-۸۳۰۸۶۲-۰
۲۲مجیدمحمدی طراقیه۰۰۸-۳۶۹۱۰۵-۷
۲۳محمدهادیامانپور۰۰۸-۱۱۲۴۸۷-۲
۲۴محمدمحمدی طراقیه۰۰۷-۶۶۱۰۰۵-۵
۲۵مرتضیقاسمی۰۴۹-۱۹۹۳۷۲-۲
۲۶حسنقمی کجانی۰۰۷-۹۶۷۴۰۹-۷
۲۷حمیدفتاحی۰۰۱-۱۷۴۵۰۹-۶
۲۸علی اکبرنیکی آبادی۳۸۷-۴۸۰۶۱۱-۱
۲۹مهدیشمس۰۰۷-۶۲۹۸۱۳۲
۳۰رحمانصفایی دولت آبادی۱۲۳-۹۵۵۱۰۱-۰
۳۱مجیدشعبانی۰۰۶-۲۰۷۵۷۰-۵
۳۲امیرهمایونبهرامی۰۰۱-۵۷۱۳۷۶-۸
۳۳محمدرضاصدرائی۴۹۱-۱۴۱۵۶۷-۳
۳۴سهرابشهبازی۵۱۷-۹۷۰۶۶۵-۳
۳۵محسن عربی۰۰۱-۶۴۵۸۴۳-۵
۳۶محمدابراهیمباغجری۰۷۹-۳۸۵۲۷۹-۱
۳۷نیما برخورداری۰۰۶-۴۷۰۳۶۳-۰
۳۸محمدمسدوتی۰۳۲-۲۶۵۲۳۰-۸
۳۹مهردادسوری۳۹۷-۹۸۳۵۱۲-۱
۴۰وحیدپارسامجد۱۳۸-۲۲۸۱۱۵-۳
۴۱مجیدصادقی۰۰۷-۲۹۱۵۷۱-۴
۴۲آرشاکراطالشیان۰۰۷-۸۷۹۳۵۹-۹
۴۳محمدجلالی۰۰۵-۹۸۱۲۴۷-۸
۴۴علیرضامرتضی پور۵۱۶-۹۸۱۰۶۱-۱
۴۵علیرضاکارلرشورکی۰۰۱-۷۷۳۳۰۹-۱
۴۶محسنمحمدی هامانه۰۰۵-۷۳۲۱۱۰-۸
۴۷توحیدداداش زاده۰۰۱-۷۷۵۱۶۷-۵
۴۸سجادرضاپور۵۱۷-۹۹۳۷۶۳-۹
۴۹رامینرزمی متعلق۵۱۹-۸۹۵۷۱۴-۳
۵۰عباسکسبی نرمیتی۰۰۶-۹۱۸۵۹۰-۵
۵۱مجیدخدادادی۰۴۵-۱۵۴۸۷۸-۷
۵۲امین قصابهای گیلیاردی۰۰۶-۹۷۲۱۶۳-۷
۵۳حجتدریائی۲۷۵-۵۵۲۸۵۵-۹
۵۴فرامرزشرقی۰۰۵-۹۱۷۳۹۵-۵
۵۵اسماعیل مشتاق۴۰۳-۰۹۱۰۰۰-۹
۵۶سید علیحسینی۲۶۵-۹۷۸۶۸۰-۱
۵۷سید حسن اوحدی۱۶۳-۹۹۰۹۶۳-۱
۵۸علیفروزان نیا۰۰۱-۴۳۸۷۹۱-۳
۵۹مجتبیباغجری۰۷۸-۰۴۵۳۹۷-۲
۶۰امین علی کرمی هفت چشمه۱۶۹-۹۲۱۲۵۳-۸
۶۱امیرعباسی نسب۰۰۱-۵۳۵۵۹۵-۰
۶۲صابرکریمیان۵۰۵-۰۰۲۵۸۴-۲
۶۳مهدیموسوی پورمیاندهی۰۰۶-۲۹۹۴۸۳-۲
۶۴امیرپهلان پور۰۴۴-۰۱۹۴۱۹-۹
۶۵رضاخوش کردار۰۸۲-۹۸۹۳۶۷-۹
۶۶وحیدعبدالصالحی۰۰۷-۵۳۳۶۲۴-۳
۶۷علیاشرف نجفی۲۲۷-۹۸۱۰۹۲-۱
۶۸عادلمنیری۵۱۹-۸۹۵۷۷۶-۳
۶۹مهدیانصاری۰۰۷-۱۸۵۹۹۰-۴
۷۰سیدرضااحدی۵۵۶-۰۰۲۱۷۳-۳
۷۱وحیدقربانی درآباد۰۰۱-۵۹۱۹۳۳-۱
۷۲امیرزینلی۰۰۷-۹۷۶۰۹۶-۱
۷۳علی اصغریوسفی۰۰۸-۴۵۲۱۳۱-۷
۷۴یاسرخدمتی راد۴۵۹-۲۱۱۷۳۱-۱
۷۵جوادشفیعی۰۵۲-۰۲۴۱۴۹-۵
۷۶ناصرشعبانی۵۱۷-۹۱۱۴۳۸-۱
۷۷احمدرزمی فرد دمیرچی۱۴۶-۷۴۶۲۳۳-۰
۷۸علی اکبریوسفی۰۰۷-۷۲۵۷۹۵-۲
۷۹احمدحیدری۰۰۶-۴۸۲۲۶۲-۱
۸۰علیحسنی۰۰۴-۸۴۲۶۲۰-۲
۸۱محمدبخر۱۲۲-۹۶۸۷۸۲-۳
۸۲مسعودپیرمردوند۰۰۱-۷۲۱۰۲۸-۳
۸۳امیدباغجری۰۷۸-۰۱۴۳۶۳-۹
۸۴ذکرالهآریان مهر
۸۵کیوانحیرانی۴۹۵-۰۰۶۰۶۹-۴
۸۶حسینمنصوری۱۲۶-۱۸۲۳۱۰-۹
۸۷علی اکبرکاظمی۰۰۱-۷۸۸۷۴۰-۲
۸۸رسولنجفی۴۱۶-۰۱۰۵۶۳-۷
۸۹جعفرکشاورز۰۰۳-۵۲۹۶۳۲-۱
۹۰رضانوری۴۱۲-۰۰۶۵۸۰-۴

نوشته شده توسط:مهدی فغاندهر - 72 مطلب
بازدید: ۸
برچسب ها: