نتایج نهایی دوره چهارم آموزش نصابان و سرویسکاران (دانشگاه کوشا)

سرویس و نگهداری

شمارهنامنام خانوادگیشماره ملی
۱آرمانآبیز۳۳۶-۰۰۱۷۰۴-۸
۲عبدالهصحت۵۵۶-۰۲۳۲۸۶-۶
۳سید محمد داودی سید محله۲۰۹-۳۴۷۶۴۹-۵
۴سجادهاتفی نیا۴۰۱-۱۷۲۶۶۷-۲
۵حیدرعسگری۲۹۰-۰۰۷۲۳۹-۵
۶حمیدحسن آبادی۰۵۳-۳۴۷۳۵۵-۱
۷حمیدجواهریان۰۰۶-۷۰۳۱۲۵-۰
۸مسلماحمدی۴۱۹-۰۰۶۷۹۹-۷
۹جعفربخشی۰۰۷-۵۴۵۷۷۸-۴
۱۰اسماعیلباغجری۰۷۸-۰۰۱۳۵۱-۴
۱۱مریمعصمتی۰۴۹-۰۳۷۳۹۴-۱
۱۲فرهنگبادله۶۵۹-۹۹۸۴۱۸-۵
۱۳محمدحسن خسروی فر۰۴۱-۰۶۱۶۲۴-۹
۱۴مهدی نوروزیان۰۰۷-۶۷۳۲۷۴-۶
۱۵علیرضامقدم۰۰۱-۱۸۲۰۶۳-۲
۱۶مجتبیجمشیدیان۰۰۶-۶۲۶۳۰۹-۳
۱۷مسعودعسکری کرمانی نژاد۰۰۷-۸۲۳۷۶۹-۶
۱۸امیر رضا خدامیان۴۰۷-۲۷۵۹۶۴-۳
۱۹مهدی حسنی۰۰۷-۷۴۳۶۳۳-۴
۲۰منوچهرمیلانی رودسری۰۰۸-۰۴۹۸۵۷-۴
۲۱سید محمدرضامیر موسوی۰۰۱-۸۳۳۵۰۹-۸
۲۲موسیاحمدی طارسی۶۵۹-۹۵۶۷۰۴-۵
۲۳جعفرخسرو آبادی۰۰۱-۶۰۵۱۲۵-۴
۲۴محمدزارعی۰۴۹-۲۷۱۵۴۲-۴
۲۵مهدی زارعی۰۵۵-۹۹۳۷۷۰-۹
۲۶محمدرضامیرزامحمدی۰۰۶-۰۳۸۴۲۲-۰
۲۷محمدادریسی۰۰۴-۳۴۴۷۱۹-۸
۲۸رضاشاهانی۰۰۵-۲۸۶۹۳۱-۸
۲۹علیعلیمحمدی۰۰۶-۹۵۵۲۴۳-۶
۳۰سیدمحمدرضاسادات۱۲۵-۰۱۹۸۴۴-۵
۳۱عادلهمت۰۰۱-۸۷۸۴۸۶-۶
۳۲مجتبیاحمدنیکو۴۱۹-۰۴۲۵۰۸-۷

الکتریکال

شمارهنامنام خانوادگیشماره ملی
۱علیرضامقدم۰۰۱-۱۸۲۰۶۳-۲
۲محسنوزیری۴۸۸-۰۱۱۲۷۱-۲
۳مجتبیجمشیدیان۰۰۶-۶۲۶۳۰۹-۳
۴محمدزارعی۰۴۹-۲۷۱۵۴۲-۴
۵سیدعلیحسینی۲۶۵-۹۷۸۶۸۰-۱
۶مسعود فرشی۳۸۷-۴۱۱۱۷۶-۸
۷علیعلیمحمدی۰۰۶-۹۵۵۲۴۳-۶
۸سیدمحمدرضاسادات۱۲۵-۰۱۹۸۴۴-۵
۹مریمعصمتی۰۴۹-۰۳۷۳۹۴-۱
۱۰مرتضی قاسمی۰۴۹-۱۹۹۳۷۲-۲
۱۱فرهنگبادله۶۵۹-۹۹۸۴۱۸-۵
۱۲محمددریس رامنوی۰۰۵-۸۶۰۲۴۱-۰
۱۳عادلهمت۰۰۱-۸۷۸۴۸۶-۶
۱۴جعفرخسرو آبادی۰۰۱-۶۰۵۱۲۵-۴
۱۵سید محمدرضامیر موسوی۰۰۱-۸۳۳۵۰۹-۸
۱۶مجتبیاحمدنیکو۴۱۹-۰۴۲۵۰۸-۷
۱۷مهدی انصاری۰۰۷-۱۸۸۵۹۹-۴
۱۸مسلماحمدی۴۱۹-۰۰۶۷۹۹-۷
۱۹اسماعیلباغجری۰۷۸-۰۰۱۳۵۱-۴
۲۰جعفربخشی۰۰۷-۵۴۵۷۷۸-۴
۲۱محمدرضامیرزامحمدی۰۰۶-۰۳۸۴۲۲-۰
۲۲محسنمحمدی سامانه۰۰۵-۷۳۲۱۱۰-۸
۲۳علی اکبر نیکی آبادی۳۸۷-۴۸۰۶۱۱-۱
۲۴مجیدصادقی۰۰۷-۲۹۱۵۷۱-۴
۲۵مجیدشعبانی مرکیه۰۰۶-۲۰۷۵۷۰-۵
۲۶فرامرزشرفی۰۰۵-۹۱۷۳۹۵-۵
۲۷محسنعربی۰۰۱-۶۴۵۸۴۳-۵
۲۸علیرضاکارگر۰۰۱-۷۷۳۳۰۹-۱
۲۹محمدعسگری۲۹۰-۰۰۲۵۸۵-۰
۳۰مهدی موسوی پورمیاندهی۰۰۶-۲۹۹۴۸۳-۲
۳۱حمیدحسن آبادی۰۵۳-۳۴۷۳۵۵-۱
۳۲حیدرعسگری۲۹۰-۰۰۷۲۳۹-۵
۳۳مهدی زارعی۰۵۵-۹۹۳۷۷۰-۹
۳۴یاسرخدمتی راد۴۵۹-۲۱۱۷۳۱-۱
۳۵امیر رضا خدامیان۴۰۷-۲۷۵۹۶۴-۳
۳۶آرمانآبیز۳۳۶-۰۰۱۷۰۴-۸
۳۷عبدالهصحت بخش۵۵۶-۰۲۳۲۸۶-۶
۳۸سید محمد داودی سید محله۲۰۹-۳۴۷۶۴۹-۵

درب و ریل

شمارهنامنام خانوادگیشماره ملی
۱محمدزارعی۰۴۹-۲۷۱۵۴۲-۴
۲محمدرضامیرزامحمدی۰۰۶-۰۳۸۴۲۲-۰
۳حیدرعسگری۲۹۰-۰۰۷۲۳۹-۵
۴مهدیشمس۰۰۷-۶۲۹۸۱۳-۲
۵حمیدمسن آبادی۰۵۳-۳۴۷۳۵۵-۱
۶امیدپهلوان پور۰۴۴-۰۱۹۴۱۹-۹
۷محمدادریسی۰۰۴-۳۴۴۷۱۹-۸
۸عبداللهعادلی۴۸۵-۹۲۳۴۷۰-۷
۹مسعودفرشی۳۸۷-۴۱۱۱۷۶-۸
۱۰مهاجر۰۰۱-۲۳۱۵۹۱-۵
۱۱غفارفراهانی۶۱۸-۹۸۹۹۸۲-۱
۱۲حسنشریعت۶۱۸-۰۰۰۳۳۸-۶
۱۳سیدمحمدرضامیر موسوی۰۰۱-۸۳۳۵۰۹-۸
۱۴عادلهمت۰۰۱-۸۷۸۴۸۶-۶
۱۵مهدیانصاری۰۷۱-۸۸۵۹۹۰-۴
۱۶جعفرخسروآبادی۰۰۱-۶۰۵۱۲۵-۴
۱۷موسیاحمدی۶۵۹-۹۵۶۷۰۴-۵
۱۸مهدیزارعی۰۵۵-۹۹۳۷۷۰-۹
۱۹محمددرزی۰۰۵-۸۶۰۲۴۱-۰

مکانیکال

شمارهنامنام خانوادگیشماره ملیشماره تماس
۱مهدیشمس۷۶۲۹۸۱۳۲۹۱۲۳۴۶۳۶۸۸
۱۵جعفرخسروآبادی۱۶۰۵۱۲۵۴۹۳۶۶۱۶۱۶۱۸۸
۹حیدر۱۹۰۰۰۷۲۳۹۵۹۳۹۸۱۳۷۷۵۶
۵رحمانصفائی۱۲۳۹۵۵۱۰۱۰۹۱۲۸۹۳۹۳۵
۱۱محمدزارعی۴۹۲۷۱۵۴۲۴۹۱۸۳۶۵۶۳۲۵
۱۲مهدیزارعی۵۵۹۹۳۷۷۰۹۹۱۲۲۲۸۴۲۹۵
۱۰عادلهمت۱۸۷۸۴۸۶۶۹۱۹۶۰۹۲۲۱۲
۱۶مسعودفرشی۳۸۷۴۱۱۱۷۶۸۹۱۲۷۱۵۸۶۸۸
۷حسینشریعت۶۱۸۰۰۰۳۳۸۶۹۱۲۸۵۶۰۰۸۹
۴سید محمدرضامیرموسوی۱۸۳۳۵۰۹۸۹۳۶۷۰۰۲۶۴۲
۱۴امیدپهلوان پور۴۴۰۱۹۴۱۹۸۹۱۲۰۳۹۹۳۰۸

شما ممکن است این را هم بپسندید