نتایج نهایی دوره چهارم آموزش نصابان و سرویسکاران (دانشگاه کوشا)

دسته: آخرین مطالب , اطلاعیه ها
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۸ آبان ۱۳۹۶

سرویس و نگهداری

شمارهنامنام خانوادگیشماره ملی
۱آرمانآبیز۳۳۶-۰۰۱۷۰۴-۸
۲عبدالهصحت۵۵۶-۰۲۳۲۸۶-۶
۳سید محمدداودی سید محله۲۰۹-۳۴۷۶۴۹-۵
۴سجادهاتفی نیا۴۰۱-۱۷۲۶۶۷-۲
۵حیدرعسگری۲۹۰-۰۰۷۲۳۹-۵
۶حمیدحسن آبادی۰۵۳-۳۴۷۳۵۵-۱
۷حمیدجواهریان۰۰۶-۷۰۳۱۲۵-۰
۸مسلماحمدی۴۱۹-۰۰۶۷۹۹-۷
۹جعفربخشی۰۰۷-۵۴۵۷۷۸-۴
۱۰اسماعیلباغجری۰۷۸-۰۰۱۳۵۱-۴
۱۱مریمعصمتی۰۴۹-۰۳۷۳۹۴-۱
۱۲فرهنگبادله۶۵۹-۹۹۸۴۱۸-۵
۱۳محمدحسنخسروی فر۰۴۱-۰۶۱۶۲۴-۹
۱۴مهدینوروزیان۰۰۷-۶۷۳۲۷۴-۶
۱۵علیرضامقدم۰۰۱-۱۸۲۰۶۳-۲
۱۶مجتبیجمشیدیان۰۰۶-۶۲۶۳۰۹-۳
۱۷مسعودعسکری کرمانی نژاد۰۰۷-۸۲۳۷۶۹-۶
۱۸امیر رضاخدامیان۴۰۷-۲۷۵۹۶۴-۳
۱۹مهدیحسنی۰۰۷-۷۴۳۶۳۳-۴
۲۰منوچهرمیلانی رودسری۰۰۸-۰۴۹۸۵۷-۴
۲۱سید محمدرضامیر موسوی۰۰۱-۸۳۳۵۰۹-۸
۲۲موسیاحمدی طارسی۶۵۹-۹۵۶۷۰۴-۵
۲۳جعفرخسرو آبادی۰۰۱-۶۰۵۱۲۵-۴
۲۴محمدزارعی۰۴۹-۲۷۱۵۴۲-۴
۲۵مهدیزارعی۰۵۵-۹۹۳۷۷۰-۹
۲۶محمدرضامیرزامحمدی۰۰۶-۰۳۸۴۲۲-۰
۲۷محمدادریسی۰۰۴-۳۴۴۷۱۹-۸
۲۸رضاشاهانی۰۰۵-۲۸۶۹۳۱-۸
۲۹علیعلیمحمدی۰۰۶-۹۵۵۲۴۳-۶
۳۰سیدمحمدرضاسادات۱۲۵-۰۱۹۸۴۴-۵
۳۱عادلهمت۰۰۱-۸۷۸۴۸۶-۶
۳۲مجتبیاحمدنیکو۴۱۹-۰۴۲۵۰۸-۷

الکتریکال

شمارهنامنام خانوادگیشماره ملی
۱علیرضامقدم۰۰۱-۱۸۲۰۶۳-۲
۲محسنوزیری۴۸۸-۰۱۱۲۷۱-۲
۳مجتبیجمشیدیان۰۰۶-۶۲۶۳۰۹-۳
۴محمدزارعی۰۴۹-۲۷۱۵۴۲-۴
۵سیدعلیحسینی۲۶۵-۹۷۸۶۸۰-۱
۶مسعودفرشی۳۸۷-۴۱۱۱۷۶-۸
۷علیعلیمحمدی۰۰۶-۹۵۵۲۴۳-۶
۸سیدمحمدرضاسادات۱۲۵-۰۱۹۸۴۴-۵
۹مریمعصمتی۰۴۹-۰۳۷۳۹۴-۱
۱۰مرتضیقاسمی۰۴۹-۱۹۹۳۷۲-۲
۱۱فرهنگبادله۶۵۹-۹۹۸۴۱۸-۵
۱۲محمددریس رامنوی۰۰۵-۸۶۰۲۴۱-۰
۱۳عادلهمت۰۰۱-۸۷۸۴۸۶-۶
۱۴جعفرخسرو آبادی۰۰۱-۶۰۵۱۲۵-۴
۱۵سید محمدرضامیر موسوی۰۰۱-۸۳۳۵۰۹-۸
۱۶مجتبیاحمدنیکو۴۱۹-۰۴۲۵۰۸-۷
۱۷مهدیانصاری۰۰۷-۱۸۸۵۹۹-۴
۱۸مسلماحمدی۴۱۹-۰۰۶۷۹۹-۷
۱۹اسماعیلباغجری۰۷۸-۰۰۱۳۵۱-۴
۲۰جعفربخشی۰۰۷-۵۴۵۷۷۸-۴
۲۱محمدرضامیرزامحمدی۰۰۶-۰۳۸۴۲۲-۰
۲۲محسنمحمدی سامانه۰۰۵-۷۳۲۱۱۰-۸
۲۳علی اکبرنیکی آبادی۳۸۷-۴۸۰۶۱۱-۱
۲۴مجیدصادقی۰۰۷-۲۹۱۵۷۱-۴
۲۵مجیدشعبانی مرکیه۰۰۶-۲۰۷۵۷۰-۵
۲۶فرامرزشرفی۰۰۵-۹۱۷۳۹۵-۵
۲۷محسنعربی۰۰۱-۶۴۵۸۴۳-۵
۲۸علیرضاکارگر۰۰۱-۷۷۳۳۰۹-۱
۲۹محمدعسگری۲۹۰-۰۰۲۵۸۵-۰
۳۰مهدیموسوی پورمیاندهی۰۰۶-۲۹۹۴۸۳-۲
۳۱حمیدحسن آبادی۰۵۳-۳۴۷۳۵۵-۱
۳۲حیدرعسگری۲۹۰-۰۰۷۲۳۹-۵
۳۳مهدیزارعی۰۵۵-۹۹۳۷۷۰-۹
۳۴یاسرخدمتی راد۴۵۹-۲۱۱۷۳۱-۱
۳۵امیر رضاخدامیان۴۰۷-۲۷۵۹۶۴-۳
۳۶آرمانآبیز۳۳۶-۰۰۱۷۰۴-۸
۳۷عبدالهصحت بخش۵۵۶-۰۲۳۲۸۶-۶
۳۸سید محمدداودی سید محله۲۰۹-۳۴۷۶۴۹-۵

درب و ریل

شمارهنامنام خانوادگیشماره ملی
۱محمدزارعی۰۴۹-۲۷۱۵۴۲-۴
۲محمدرضامیرزامحمدی۰۰۶-۰۳۸۴۲۲-۰
۳حیدرعسگری۲۹۰-۰۰۷۲۳۹-۵
۴مهدیشمس۰۰۷-۶۲۹۸۱۳-۲
۵حمیدمسن آبادی۰۵۳-۳۴۷۳۵۵-۱
۶امیدپهلوان پور۰۴۴-۰۱۹۴۱۹-۹
۷محمدادریسی۰۰۴-۳۴۴۷۱۹-۸
۸عبداللهعادلی۴۸۵-۹۲۳۴۷۰-۷
۹مسعودفرشی۳۸۷-۴۱۱۱۷۶-۸
۱۰مهاجر۰۰۱-۲۳۱۵۹۱-۵
۱۱غفارفراهانی۶۱۸-۹۸۹۹۸۲-۱
۱۲حسنشریعت۶۱۸-۰۰۰۳۳۸-۶
۱۳سیدمحمدرضامیر موسوی۰۰۱-۸۳۳۵۰۹-۸
۱۴عادلهمت۰۰۱-۸۷۸۴۸۶-۶
۱۵مهدیانصاری۰۷۱-۸۸۵۹۹۰-۴
۱۶جعفرخسروآبادی۰۰۱-۶۰۵۱۲۵-۴
۱۷موسیاحمدی۶۵۹-۹۵۶۷۰۴-۵
۱۸مهدیزارعی۰۵۵-۹۹۳۷۷۰-۹
۱۹محمددرزی۰۰۵-۸۶۰۲۴۱-۰

مکانیکال

شمارهنامنام خانوادگیشماره ملیشماره تماس
۱مهدیشمس۷۶۲۹۸۱۳۲۹۱۲۳۴۶۳۶۸۸
۱۵جعفرخسروآبادی۱۶۰۵۱۲۵۴۹۳۶۶۱۶۱۶۱۸۸
۹حیدر۱۹۰۰۰۷۲۳۹۵۹۳۹۸۱۳۷۷۵۶
۵رحمانصفائی۱۲۳۹۵۵۱۰۱۰۹۱۲۸۹۳۹۳۵
۱۱محمدزارعی۴۹۲۷۱۵۴۲۴۹۱۸۳۶۵۶۳۲۵
۱۲مهدیزارعی۵۵۹۹۳۷۷۰۹۹۱۲۲۲۸۴۲۹۵
۱۰عادلهمت۱۸۷۸۴۸۶۶۹۱۹۶۰۹۲۲۱۲
۱۶مسعودفرشی۳۸۷۴۱۱۱۷۶۸۹۱۲۷۱۵۸۶۸۸
۷حسینشریعت۶۱۸۰۰۰۳۳۸۶۹۱۲۸۵۶۰۰۸۹
۴سید محمدرضامیرموسوی۱۸۳۳۵۰۹۸۹۳۶۷۰۰۲۶۴۲
۱۴امیدپهلوان پور۴۴۰۱۹۴۱۹۸۹۱۲۰۳۹۹۳۰۸

نوشته شده توسط:info@iseei.net - 553 مطلب
بازدید: ۴
برچسب ها: