" />نرخ مصوب سال ۱۳۹5- فروش آسانسور - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته